Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej duże przedsiębiorstwo przeprowadza lub zleca przeprowadzenie co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

  1. należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc,
  2. zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadające łącznie za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo,
  3. powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta.

Przedsiębiorca zawiadamia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia; do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Zgodnie z informacją znajdującą się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa został nałożony na przedsiębiorcę który w dwóch ostatnich latach obrotowych:

  1. zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub,
  2. osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, oraz sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Przedsiębiorca przeprowadza po raz pierwszy audyt w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy tj. od 1 października 2016 rok.


d